اصلی
امور قراردادها
کد مطلب: 1736
تعداد بازدید: 1098
1395-06-23

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری:

1- ارائه کپی صلاحیت کاری بر حسب نوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (بر اساس آگهی روزنامه)

2- کپی گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3- ارائه اصل فیش واریزی از بابت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 160،000 ريال به شماره حساب 2174630833002 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان دکتر شریعتی اردبیل

4- اعلام آمادگی برای خرید اسناد مناقصه مورد نظر در سربرگ شرکت

5- در صورت عدم حضور صاحب / صاحبان امضا مجاز برای تحویل اسناد مناقصه ، معرفی نامه کتبی برای شخص مورد نظر در سربرگ شرکت