اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 014-97-823
کد مطلب: 2142
تعداد بازدید: 543
1397-07-17

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 014-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3177133

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (  1397.3291 )

« نوبت اول »

 شركت گاز استان اردبيل در نظر داردپروژه احداث سايبان در انبار مركزي شركت گاز استان اردبيل و در محوطه ايستگاههاي تقليل فشار گاز در سطح استان اردبيل را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته ابنيه و ساختمان با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

 تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-      براساس فهرست بهاي ابنيه و ساختمان سال 1397 برآورد اوليه 837/177/083/14 ريال مي باشد.

2-      محل اجراي پروژه : سطح استان اردبيل

3-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ705/000/000 ريال (هفتصد و پنج ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

4-     تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/7/28 از ساعت 8/00

5-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97/8/2 قبل از ساعت 14/30

6-      تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 97/8/13قبل از ساعت 12/00     

7-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 97/8/13رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/07/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/07/21

 

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل