اصلی
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله اي ) شماره 019- 97-823
کد مطلب: 2181
تعداد بازدید: 476
1397-09-27

آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله اي )

شماره 019- 97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3184326

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (                             )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد تأمين خودروهاي استيجاري با راننده در سطح استان اردبيل را به شرح ذيل به مدت يكسال تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

الف) خودرو پژو 405 ، پژو پارس و سمند به تعداد 40 دستگاه با مدل حداقل 1392

ب) خودرو وانت پيكان به تعداد 2 دستگاه با مدل حداقل 1392

بدين منظور از كليه شركتها ، پيمانكاران متخصص و داوطلبان شركت در مناقصه با ارائه پروانه كسب و گواهي تأئيد صلاحيت معتبر در اين زمينه كه توان تأمين خودروهاي مذكور با راننده را داشته باشند ، با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، ( مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ1/173/000/000 ريال (يك ميليارد و يكصد و هفتاد و سه ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل.

2-    تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/10/8 از ساعت 8/00   

3-    تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 قبل از ساعت 14/30

4-    تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يك شنبه مورخ 97/10/23 قبل از ساعت 12/00

5-    تاريخ بازگشائي : روزيك شنبه مورخ 97/10/23رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول:97/09/24

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/09/26

         روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل