اصلی
آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 022-97-823
کد مطلب: 2191
تعداد بازدید: 518
1397-10-18

آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره 022-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3180994

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت ( 1397.5371 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردپروژه گازرساني به صنايع و مجتمع هاي مسكوني در سطح استان اردبيل را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

الف –احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63 ، 90 ، 125 و 160 ميليمتر و به طول 25000 متر .

ب - احداث شبكه توزيع گاز فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 اينچ و به طول 14440 متر .

ج - احداث خط تغذيه گاز فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 اينچ و به طول 7018 متر .

د - ساخت و نصب 110 انشعاب فولادي و پلي اتيلن طبق نقشه هاي استاندارد SM-6231 , SM-6007/Z و SC-7040

هـ - نصب ايستگاه كابينتي (ميترينگ يا تقليل فشار) به ظرفيتهاي 400 ، 1000 ، 2500 و 4000 مترمكعب در ساعت به تعداد 49 عدد.

و - نصب ايستگاه كابينتي (ميترينگ و TBS) به ظرفيتهاي 160 ، 1000 ، 2500 ، 5000 و 10000 مترمكعب در ساعت به تعداد 22 عدد.

ز - نصب ايستگاه كابينتي (ميترينگ ) به ظرفيتهاي 1000 -250 – 250 و 2500- 250 – 250 مترمكعب در ساعت به تعداد 6 عدد.

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه و استعلام ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 

توجه 1 : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039 مورخ 9/2/1388 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

توجه 2 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ2/260/000/000 ريال ( دو ميليارد و دويست و شصت ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 97/10/29 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت و ارزيابي كيفي : روز يكشنبه مورخ 97/11/21 قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي مرحله اول : روز يكشنبه مورخ 97/11/21رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

توجه 3: اسناد استعلام ارزيابي كيفي و ساير اسناد مناقصه (مالي) بصورت هم زمان به مناقصه گران تحويل داده مي شود و همه آنها نيز هم زمان باز پس گرفته خواهد شد.

بديهي است كارفرما پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل امتياز لازم را كسب كرده باشند اقدام به بازگشائي پاكات « الف، ب و ج » خواهد نمود.

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/22                                                                           

      روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل