اصلی
قطع گاز
کد مطلب: 87
تعداد بازدید: 1638
1395-02-07

شهرستان اردبیل:

رسول گنجگاهی

33723051

 

منطقه 1 اردبیل:

بابک غیبی

33716202

 

منطقه 2 اردبیل:

محمدرضا شفقتی

33460071