اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 016-97-823
کد مطلب: 2149
تعداد بازدید: 792
1397-07-23

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 016-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3177269

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (  1397.3444 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردپروژه گازرساني به حفره هاي خالي و مناطق توسعه يافته و ساخت و نصب 1000 انشعاب فولادي و پلي اتيلن در شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين ، هير و روستاهاي تابعه را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

الف –احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63 ، 90 ، 125 و 160 ميليمتر و به طول 26000 متر .

ب - احداث شبكه توزيع گاز فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6 و 8 اينچ و به طول 770 متر .

ج - ساخت و نصب 650 انشعاب پلي اتيلن طبق نقشه استاندارد SC-7040

د – ساخت و نصب 100 انشعاب پلي اتيلن طبق نقشه استاندارد SM-6231 .

هـ - ساخت و نصب 250 انشعاب فولادي طبق نقشه استاندارد SM-6007/Z .

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 

توجه 1 : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039 مورخ 9/2/1388 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

توجه 2 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ1/504/000/000 ريال ( يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/8/5از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97/8/9 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 97/8/20قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 97/8/20رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/07/23

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل