اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 002-98-823
کد مطلب: 2248
تعداد بازدید: 473
1398-01-24

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 002-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3197151

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.133 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردكارهاي باقيمانده پروژه گازرساني به خط تغذيه و شبكه توزيع مسير برندق – فاز دوم از روستاي دمدل تا روستاي برندق از توابع شهرستان خلخال را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 الف - احداث خط تغذيه گاز فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6 و 8 اينچ و به متراژ 3582 متر .

ب - احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63 و 160 ميليمتر و به متراژ 6320 متر .

ج - احداث شبكه توزيع گاز فولادي به قطر 6 اينچ و به متراژ 24 متر .

د – نصب دو عدد ايستگاه تقليل فشار TBS (كابينتي) به ظرفيتهاي 2500 و 10000 مترمكعب در ساعت.

هـ - ساخت و نصب يك مورد ايستگاه حفاظت كاتدي ( CPS ) از نوع چاهي آبي.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ677/000/000 ريال (ششصد و هفتاد و هفت ميليون ريال ) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/1/31 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/2/2 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز سه شنبه مورخ 98/2/17 قبل از ساعت 12/00     

5-     تاريخ بازگشائي : روز سه شنبه مورخ 98/2/17 رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/24

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/01/26

 

 

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل