اصلی
آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 016-98-823
کد مطلب: 2321
تعداد بازدید: 480
1398-04-25

آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره 016-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3207522

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.2318 )

« نوبت اول »

 شركت گاز استان اردبيل در نظر داردكارهاي باقيمانده پروژه گازرساني به روستاهاي گيلوان ، طهارم دشت، علي آباد ، ماجولان ، صومعه رودبار و كهل از توابع شهرستان خلخال را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 –احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 63 ميليمتر و به طول 2000 متر .

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه و استعلام ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 توجه 1 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 374/000/000 ريال ( سيصد و هفتاد و چهار ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 98/5/5 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 26/5/98 قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي مرحله اول : روز شنبه مورخ 98/5/26بعد از ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

توجه 2: اسناد استعلام ارزيابي كيفي و ساير اسناد مناقصه (مالي) بصورت هم زمان به مناقصه گران تحويل داده مي شود و همه آنها نيز هم زمان باز پس گرفته خواهد شد.

بديهي است كارفرما پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل امتياز لازم را كسب كرده باشند اقدام به بازگشائي پاكات « الف، ب و ج » خواهد نمود.

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045      

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/24

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/04/26

 

 

                                                                                   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل