اصلی
آگهي تجديد مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 012-98-823
کد مطلب: 2335
تعداد بازدید: 340
1398-05-19

آگهي تجديد مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 012-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3210951

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.2892)

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد انجام خدمات وصول بدهي هاي معوقه مشتركين شركت گاز استان اردبيل را از طريق مناقصه و به مدت يكسال تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص داراي صلاحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه توانايي انجام كار مذكور را دارند ، با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، ( مجتمع اداري) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 مدارك و مستندات ضروري :

الف ) روزنامه رسمي آگهي ثبت / تأسيس شركت .

ب ) روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

ج ) اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .

د ) شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي .

هـ ) ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرائي در كارهاي قبلي .

و ) ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ز ) ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .

ح ) گواهي تأييد صلاحيت معتبر در زمينه : خدمات عمومي يا امور تأسيسات از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا رشته تأسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار

ظ) گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ط ) ساير مداركي كه مناقصه گر متناسب با مناقصه بصورت مكتوب اعلام مي نمايد .

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 586/000/000 ريال ( پانصد و هشتاد و شش ميليون ريال ) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/5/26 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 قبل از ساعت 14/30 

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/6/10 قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 98/6/10رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

شماره تلفن تماس : 33743782 – 045

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/05/19

               روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل