اصلی
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 019-98-823
کد مطلب: 2368
تعداد بازدید: 279
1398-06-30

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره 019-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3214512

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.3727 )

« نوبت اول »

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد بصورت مناقصه انجام خدمات گازباني در روستاها و شهركهاي صنعتي تابعه شهرستانهاي اردبيل ، هير ، نير ، كورائيم ، خلخال (كلور – هشتجين ) ، كوثر ، نمين ( عنبران – آبي بيگلو ) ، مشگين شهر ( لاهرود – رضي – مرادلو – قصابه ) ، پارس آباد ( اصلاندوز – تازه كند اسلام آباد ) ، گرمي ( انگوت – موران ) ، بيله سوار ( جعفر آباد ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) برگزار و به مدت 12 ماه تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 4 ثبت شده در سامانه ساجار و يا تاييد صلاحيت معتبر در زمينه ( كد فعاليت : تعمير و نگهداري و يا كد فعاليت امور تأسيسات ) از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

توجه1 : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039 مورخ 9/2/1388 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

مدارك و مستندات ضروري :

الف ) روزنامه رسمي آگهي ثبت / تأسيس شركت .

ب ) روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

ج ) اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .

د ) شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي .

هـ ) ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرائي در كارهاي قبلي .

و ) ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ز ) ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .

ح ) گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 3/846/000/000 ريال ( سه ميليارد و هشتصد و چهل و شش ميليون ريال) بوده كه بعد از ارزيابي كيفي براي مناقصه گراني كه حداقل امتياز لازم را كسب كرده باشند نسبت به تهيه آن اقدام خواهند نمود.

2-      تاريخ شروع فروش اسناد ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 98/7/6 از ساعت 8/00   

3-      تاريخ پايان فروش اسنادارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 قبل از ساعت 19/00

4-      تاريخ تسليم اسناد ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 98/7/24قبل از ساعت 19/00

5-      تاريخ بازگشائي اسناد ارزيابي كيفي : روز يكشنبه مورخ 98/7/28رأس ساعت 8/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

توجه 2 : كارفرما پس از بررسي اسناد و مدارك و اسناد ارزيابي كيفي از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل امتياز لازم را كسب كرده باشند از طريق دعوتنامه در سامانه ستاد نسبت به ارسال اسناد مناقصه و پيشنهاد مالي اقدام خواهد نمود.

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/06/27

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل