اصلی
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 020-98-823
کد مطلب: 2369
تعداد بازدید: 374
1398-06-30

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره 020-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3214691

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.3799 )

« نوبت اول »

 شركت گاز استان اردبيل در نظر داردبصورت مناقصه انجام خدمات مربوط به سرويس ، تعمير، نگهداري و پشتيباني تجهيزات و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي شركت گاز استان اردبيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) برگزار و به مدت سه سال تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت انجام كار با رعايت سقف ريالي و تعداد كار مجاز را دارند با گواهي صلاحيت معتبر از شوراي عالي انفورماتيك كشور در رشته هاي رسته سخت افزار، رسته نرم افزار، رسته انتقال اطلاعات ، رسته مشاوره و رسته ارائه خدمات كه مورد نياز مي باشد ( توجه : ارائه حداقل سه مورد گواهي صلاحيت در رسته هاي متفاوت مورد اشاره الزاميست) به همراه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 711/000/000 ريال ( هفتصد و يازده ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/7/6 از ساعت 8/00

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 قبل از ساعت 19/00

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/7/21 قبل از ساعت 12/00     

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 98/7/21 رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/27

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/06/30                                           

 

                                                                                   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل