اصلی
آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي شماره 021-98-823
کد مطلب: 2375
تعداد بازدید: 352
1398-07-08

آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي

شماره 021-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3215570

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.4071 )

« نوبت اول »

 شركت گاز استان اردبيل در نظر داردچهار دستگاه سرور G9   HP PROLIANTمطابق مشخصات فني درخواستي بصورت مناقصه از ميان شركتهايي كه در فهرست شركتهاي تاييد صلاحيت شده حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان حراست صنعت نفت مي باشند خريداري نمايد.

 بدين منظور از كليه متقاضيان واجد شرايط كه توانايي انجام كار را دارند با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 350/000ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 180/000/000ريال ( يكصد و هشتاد ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/7/13 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/7/28 قبل از ساعت 12/00     

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 98/7/28 بعد از ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/07/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/07/10                                            

 

                                                                                    روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل