اصلی
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 022-98-823
کد مطلب: 2379
تعداد بازدید: 565
1398-07-13

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره 022-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3215964

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.4130 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردبصورت مناقصه انجام خدمات نشت يابي از تأسيسات ، شبكه ( تغذيه و توزيع ) و انشعابات گاز در سطح استان اردبيل را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) برگزار و به مدت 14 ماه تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تأسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

 توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 792/000/000 ريال ( هفتصد و نود و دو ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/7/20 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/7/24قبل از ساعت 19/00

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/8/12 قبل از ساعت 12/00     

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 98/8/12رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/13

                                                                                     روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل