اصلی
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 035-98-823
کد مطلب: 2466
تعداد بازدید: 176
1398-11-19

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره 035-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3227877

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (6953●1398 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردبصورت مناقصه پروژه ساخت و نصب 1010 انشعاب پلي اتيلن و فولادي به شرح ذيل در شهرستان گرمي، انگوت ، موران و روستاهاي تابعه را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) برگزار و به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

الف ) ساخت و نصب 750 انشعاب پلي اتيلن طبق نقشه استاندارد SC-7040

ب ) ساخت و نصب 250 انشعاب پلي اتيلن طبق نقشه استاندارد SM-6231

ج ) ساخت و نصب 10 انشعاب فولادي طبق نقشه استاندارد SM-6007/Z

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تأسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ضمن واريز مبلغ 000/350 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

پيشنهادهايي كه در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غير قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/000/395 ريال ( سيصد و نود و پنج ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 26/11/98 از ساعت 00/8    

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 30/11/98 قبل از ساعت 00/19

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 11/12/98 قبل از ساعت 00/12      

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 11/12/98 رأس ساعت 00/15 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 14/11/98

تاريخ انتشار نوبت دوم: 16/11/98                                             

 

                                                                                   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل