اصلی
اداره گاز هیر
کد مطلب: 104
تعداد بازدید: 4824
1395-02-07

رییس اداره گاز هیر: حافظ گلمحمدی

 

لیست شماره تلفنهای ضروری اداره گاز هیر
نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 

اداره گاز


33622022 قطع گاز به علت بدهی 16 - 8
خدمات پس از فروش و پاسخ به سوالات مشترکین 16 - 8
اشکالات قرائت کنتور و عدم دریافت صورتحساب , اعلام کارکرد کنتور , تسویه حساب 16 - 8
جابجایی علمک 16 - 8
امداد  194  قطع گاز , نشت گاز , حوادث , حفاری  تمام ساعات شبانه روز
  33622022 شکایات , پیشنهادات و انتقادات  16 - 8